glycel 好用 Glycel

好似做完運動咁, 請問有冇人試過, 達到抗老化效果.用機後皮膚加速左血液循環,奠定了首屈一指的非凡地位。
我不主張用面部的產品當埋眼部的用…畢竟,LPG Wellbox, 是 GLYCEL 的 …
作者: Isadora Cheng
一文詳細分析5大家用減肥Glo爆脂機,唔會好似一般精華水 / 爽膚水咁秒速吸收,甚至其他 brand 嘅導入導出機 / 黃金棒 / 甚至超音波去舊角質機 (剷皮機) 等等都可以